Koulutuspaketit

Koulutuspaketit

Lean johtajuus ja esimiestyö

Valmennuspaketit esihenkilöille ja tiimeille

Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä oppiminen, jatkuva parantaminen ja ihmisten kunnioittaminen.   

         Yhdessä tekeminen vahvistaa ihmisten välistä keskinäistä luottamusta, luo positiivisen kehittämisen ja oppimisen ilmapiirin sekä antaa parhaat tulokset.

Lähdemme liikkeelle kuuntelemalla asiakkaamme tarpeita. Teemme keskustelumme pohjalta valmennussuunnitelman yhteiselle Lean matkalle ja kehittämisen kumppanuudelle

Esihenkilöille ja avainhenkilöille suunnatut valmennuspakettimme antavat kattavat tiedot ja taidot Lean johtajuuteen, ongelmanratkaisuun ja tiimien kanssa yhdessä kehittämiseen. 

Valmennukset on mahdollista järjestää yksittäin tai peräkkäisinä jaksoina. 

Valmennuspäivien välissä on työssä kehittämisen tehtäviä, joiden tarkoituksena on auttaa uuden oppimisen sisäistämistä.

Valmennuspakettien sisältö, käsittelyjärjestys ja painotukset räätälöidään aina yrityksen tarpeiden mukaan.   

Valmennuksessa avataan Lean ajattelua ja periaatteita. Päivien aikana kirkastetaan, miten luodaan olosuhteet, jotta ihmiset oppivat ja muuttavat ajattelutapojaan siitä, miten he työskentelevät.

Lukuisat käytännön kokemukseen perustuvat esimerkit auttavat osallistujia hahmottamaan, miten Lean ajattelu, menetelmät ja työkalut sopivat omaan organisaatioon.

Valmennus sopii organisaatioille, jotka ovat valmiita aloittamaan Lean matkan ja tahtovat ymmärtää Lean ajattelua.

Valmennuksen tavoitteet:

 • Avata Lean ajattelun ja arvojen merkitystä työyhteisön kehittämisessä
 • Ymmärtää kehittämistä ohjaavat periaatteet ja hyödyt 
 • Sisäistää asiakasajattelu, mikä on lähtökohtana kaikelle Lean toiminnalle
 • Osoittaa johdon ja esimiesten sitoutumisen merkitys
 • Läpikäydä keskeisimpiä Lean menetelmiä ja työkaluja

Valmennuksen sisältö:

 • Johdanto Lean ajatteluun
 • Hukan lajit ja arvon määrittäminen
 • Sujuvan virtauksen ja vakauden luominen
 • Eteneminen tavoitetilojen kautta
 • Arjen ongelmanratkaisu menetelmät
 • Esimiesten roolit, valmentava ote ja työtä tukeva palveleva johtajuus
 • Miten ihmiset sitoutuvat
 • Pienten askelten jatkuva parantaminen
 • Tavoitteena kulttuurin muutos
 • 1-2 päivää + ennakkotehtävä ja työssä kehittämisen tehtäviä 

Miten meillä menee? Missä tarvitsemme kehittämistä? Onko meillä sama käsitys kehitystarpeista?

Itsearviointia voidaan käyttää koko organisaation tai jonkin yksikön toiminnan arviointiin, kehittämistä ohjaavana menetelmänä.

 Mitä, Miksi ja Miten tulee kehittää?

Itsearviointi antaa vastauksia näihin kysymyksiin ja viitteitä siihen, miten voidaan parantaa.

Lean Itsearviointi sopii organisaatioille, jotka ovat Lean matkalla ja haluavat kohdistaa kehittämistoimia.

 

Valmennuksen tavoitteet:

 • Selvittää organisaation suunnan, strategian, prosessien ja johtamisen keskeisimmät kehittämistarpeet.
 • Itsearvioinnilla selviää, mitä vahvistetaan ja mitä parannetaan
 • Saadaan nopeasti selville: mitä on kehitettävä, mistä organisaatiossa ollaan samaa tai eri mieltä ja mihin ihmiset ovat valmiiksi sitoutuneita
 • Mahdollistetaan pysyvämpi muutos
 • Käytännön perusta yhteiselle kielelle ja ajattelutavoitteille
 • Arviointi toimii pohjana suunniteltaessa kehittämistoimenpiteet

Valmennuksen sisältö:

 • Mitä on itsearviointi, sen tarkoitus ja hyödyt
 • Erilaisia tapoja ja menetelmiä käyttää itsearviointia
 • Arvioinnin askeleet ja käytännön toimenpiteet
 • Avainhenkilöiden itsearviointi organisaation uudistumistarpeista ja halukkuudesta
 • Prosessien nykytilanne, tavoitetilanne ja seuraavat askeleet
 • Osaamisen kehittämistarpeet
 • Käytännön arviointityö
 • Työryhmätyöskentely
 • Henkilöhaastattelut (tarvittaessa)
 • Keskeisimmistä esiin tuoduista haasteista tehdään juurisyyanalyysi
 • Toimenpidesuunnitelma
 • 1-2 päivää + ennakkotehtävä ja työssä kehittämisen tehtäviä

 Oletteko tietoisia, mikä on organisaationne arvovirran suorituskyky ja mikä on kehittämisen potentiaali?

Haluatteko luoda yhteisen mitattavan tilannekuvan ennen kehittämisen aloittamista?   

                           Arvovirran kuvaaminen paljastaa, mikä on prosessin nykyinen suorituskyky, mikä on kehittämisen potentiaali ja mitä toimenpiteitä tulee priorisoida ja mihin kohdistaa.

Kartoituksen avulla ymmärretään kokonaisuus yksittäisten prosessien tarkastelun sijaan. Kuvauksessa ilmenee, miten arvo kulkee organisaation läpi ja mikä tärkeintä, missä se juuttuu.

Arvovirran kuvaamisen tulos on organisaation fyysinen ”kartta”, jossa hahmotellaan prosessin jokainen vaihe jokaiselle liiketoiminnan osalle. Vaihe on erittäin tärkeä, koska siihen pohjautuvat myöhemmät kehitystoimet. Arvovirtakartoituksen rooli haasteen ja suunnan määrittämisessä on erittäin tärkeää. 

Arvovirran kuvaamisessa on ensiarvoisen tärkeää olla mukana keskeiset avainhenkilöt, jolloin kaikille osapuolille muodostuu yhteinen tilannekuva ja ymmärretään eri prosessien vaikutukset sujuvaan virtaukseen.

 Valmennus sopii organisaatioille, jotka tahtovat ymmärtää ja kehittää järjestelmällisesti koko arvovirran suorituskykyä.  

Valmennuksen tavoitteet:

 • Saadaan kokonaiskäsitys prosesseista, mitkä tuottavat asiakkaalle arvoa ja missä toiminnoissa on arvoa tuottamatonta toimintaa
 • Antaa organisaatiolle selkeät numeeriset kehittämisen tavoitteet sekä ymmärryksen kokonaistilanteesta ja käsityksen siitä, mitä ja miksi muutoksia tarvitaan
 • Kerätä VSM kuvauksen tarvitsemat tunnusluvut
 • Tunnistetaan suorituskyvyn kehittämisen mittarit ja potentiaali

Valmennuksen sisältö:

 • Johdanto Lean virtaus konsepti -ajatteluun
 • Value Stream Mapping periaatteet ja VSM 8 askelta
 • Kuvataan arvovirran nykytilanne ja tavoitetilanne, luodaan pidemmän ajan kehittämisen strateginen haaste, sekä määritetään lyhyen ajan tavoitetilat
 • Tunnistetaan potentiaali ja kehityskohteet
 • Lasketaan prosessin suorituskyky ja määritetään keskeisimmät ohjaavat mittarit
 • Päätetään kehittämisen silmukka, askeleet ja tehdään toimintasuunnitelma
 • 2-4 päivää + ennakkotehtävä ja työssä kehittämisen tehtäviä

Tietävätkö ja tuntevatko kaikki henkilöt kaikilla organisaation tasoilla, mikä on teidän suunta ja tavoitteet? Tietävätkö kaikki, mitä läpimurtotavoitteita organisaation on tehtävä lähitulevaisuudessa? Onko kaikilla sama käsitys tavoitteista? Sama käsitys laadusta? Sama käsitys kustannuksista? Sama käsitys tuloksista? Sama käsitys siitä, mitä pitää parantaa?

Ovatko kaikki osaston ja tiimin henkilöt päässeet vaikuttamaan tavoitteiden asettamiseen ja keinojen miettimiseen? Miten olette varmistaneet ennen toteutusvaihetta ihmisten sitoutumisen?

”Miltä näyttää arki onnistuneen strategia näkökulmasta?

Organisaatioille, jotka haluavat kirkastaa yhteisen suunnan, luoda pitkän aikavälin kehityshaasteen ja määrittää samansuuntaiset kehittämisen lyhyen ajan tavoitteet ja käytännön toimenpiteet, sekä miten otetaan ihmiset aidosti mukaan vaikuttamaan. 

Valmennuksen tavoitteet:

 • Luodaan yhteinen suunta kaikelle tekemiselle, jossa jokainen organisaation jäsen tietää tavoitteensa ja tulee arvostetusti kuulluksi
 • Purkaa organisaation haaste vuorovaikutteisella koppipallo -menetelmällä eri prosesseille käytännön tavoitteiksi, mittareiksi ja kehittämistoimenpiteiksi
 • Havainnollistaa, miten kaksisuuntainen koppipallo -vuoropuhelu auttaa meitä oppimaan, ajattelemmeko oikein, miten ja mitä seuraamme päivittäin, ja onko siinä ”aukkoja”
 • Kirkastaa, miten koppipallo -menettely auttaa meitä luomaan kunnioitusta, osoittamalla luottamusta työntekijöille, että arvostamme heidän panostaan ja kuuntelemme heitä aidosti. Koppipallo prosessi tarjoaa erinomaisen tilaisuuden ja käsityksen asiantuntijoille ja päälliköille työntekijöiden tarpeista ja siitä, kuinka kehittää näitä tarpeita ylemmällä organisaation tasolla
 • Tarjota käytännön toimintamalli, miten strategiset tavoitteet tuodaan osaksi työryhmien ja yksilöiden käytännön työtä ja kehittämistä.

Valmennuksen sisältö:

 • Hoshin Kanri periaatteet ja 7 askeleen eteneminen
 • Miten sitoutuminen syntyy, kaksisuuntaisen dialogin merkitys
 • Päämääränä kaikkien ihmisten kehittäminen parhaiden käytäntöjen avulla
 • Miten rakennetaan kaksisuuntainen vuoropuhelu, parantaminen ja oppiminen
 • Tunnistetaan organisaation läpimurtotavoitteet ja miten haasteet puretaan  tavoitteiksi osastoille, tiimeille ja yksilöille
 • Nykytilanteen ymmärtäminen, tavoitetilan määrittäminen lyhyellä aikavälillä
 • Määritetään arvovirran suorituskyvyn ohjauksen prosessimittarit
 • Koppipallo prosessin harjoittelua 
 • Esihenkilöt saavat työpajapohjan, joka toimii dokumentaatio alustana, jota ylläpidetään valmennuksen aikana
 • 2-3 päivää + ennakkotehtävä ja työssä kehittämisen tehtäviä 

Miten tärkeä teille on etulinja? Panostetaanko organisaatiossanne riittävästi esihenkilöiden johtajuuden taitojen kehittämiseen? 

Lähiesimiehen merkitys organisaation tulokseen on ratkaisevan tärkeää.  

Esihenkilö kohtaa työssään päivittäin monenlaisia tilanteita ja haasteita. Jokainen esihenkilö tarvitsee työssään ihmisten kanssa toimimisen ja prosessien kehittämisen taitoja. Esihenkilön vastuut ja velvoitteet ovat laaja-alaiset, siksi hänen taitojen kehittämiseen tulee panostaa, jotta hän voi onnistua työssään parhaalla mahdollisella tavalla.

Organisaation toimintaa muuttavia käytäntöjä tulee aktiivisesti johtaa. 

Organisaatiot, jotka onnistuvat oppimisen johtamisessa, menestyvät parhaiten myös muutoksen johtamisessa.

Valmennus sopii organisaatioille, jotka tahtovat kehittää esihenkilöiden arjen käytännönläheisiä johtajuuden taitoja sekä prosessien ohjaamisen ja jatkuvan parantamisen taitoja.

Valmennuksen tavoitteet:

 • Vahvistaa esihenkilöiden käytännön työssä tarvitsemia taitoja
 • Esihenkilön omien luontaisten taipumusten ja toimintamallien tunnistaminen ja niiden vaikutukset johtajuuteen
 • Ymmärretään, miten opitaan ja opetetaan
 • Valmentavan johtamisen tarkoitus ja ydinasiat
 • Jatkuvan parantamisen roolit ja johtajuus
 • Jatkuvan parantamisen merkitys kulttuurin rakentamisessa
 • Vahvistaa kykyä nähdä, ymmärtää mitä, miksi ja miten
 • Vahvistaa kykyä vuoropuheluun ja yhteisymmärryksen rakentamiseen
 • Vahvistaa kykyä luoda onnistumisen edellytykset
 • Vahvistaa kykyä ymmärtää ja tehdä hyviä päätöksiä

Valmennuksen sisältö:

 • Johdanto Lean ajatteluun ja menetelmiin
 • Eteneminen mukavuusalueelta kasvualueelle
 • Esihenkilön roolit: mitä tulee nähdä, mitä tulee tehdä ja mitä tulee kehittää
 • Esihenkilön 5 tarvetta, hyvän valmentajan taidot
 • Oppivan organisaation tunnusmerkit
 • Sujuvan virtauksen, vakauden ja laadun merkitys tuottavuuteen
 • Tärkeimmät Lean menetelmät ja työkalut
 • Käytännön ongelmiin reagointi ja ongelmanratkaisutaidot
 • Vakioitu, visuaalinen ja reaaliaikainen suorituskyvyn ohjaaminen
 • Jatkuvan parantamisen johtaminen ja tukeminen
 • Esihenkilöt saavat työpajapohjan, joka toimii dokumentaatio alustana, jota ylläpidetään valmennuksen aikana. 
 • 5-8 päivää + ennakkokartoitus ja työssä kehittämisen tehtäviä

Miten tietoisia johto, esimiehet ja tiimin jäsenet ovat päivittäisistä arjen toiminnoista ja kehittämistarpeistanne? Minkälaisia ovat palaverinne? Venyvätkö ne ja kaikkia oleellisia asioita ei ehditä edes käsitellä? Entä tulevatko kaikki kuulluiksi? Esiintyykö palaverien jälkeen epätietoisuutta? Miten tieto välittyy organisaatiossanne ja miten kommunikoitte?

Onko teillä aikaa pysähtyä, ajatella ja ymmärtää?

Kiire ja vuorovaikutuksen puute aiheuttavat työyhteisöissämme yleensä epäselvyyttä, päällekkäistä työtä, väärinkäsityksiä ja paljon turhaa sähläystä.

Valmennus sopii organisaatioille, jotka tahtovat rakentaa päivittäisen johtamisen ja jatkuvan parantamisen toimintamallin.

Valmennuksen tavoitteet:

 • Muodostetaan oppimisen johtamiselle rakenteet ja käytännöt läpi organisaation, niin pysty- kuin vaakasuunnassa 
 • Luodaan vakioitu, visuaalinen ja reaaliaikainen ympäristö, jossa on helppo kommunikoida ja parantaa
 • Annetaan esihenkilöille ja tiimien jäsenille selkeä toimintamalli vetää vuorovaikutteisia, merkityksellisiä ja kehittäviä pystypalavereja
 • Tehostaa organisaation tiedonkulkua ja päätöksentekoa
 • Tavoitteet, prioriteetit ja suunnitelmat kirkastuvat
 • Tiedetään arjen tapahtumat ja ongelmat
 • Vältytään tilanteesta: ”minä en tiennyt”
 • Poistaa useita keskeytyksiä esimiehen päivästä
 • Ylimääräiset tiedustelut, puhelut ja s-postit vähenevät

Valmennuksen sisältö:

 • Johdanto Lean ajatteluun
 • Tapa johtaa ja kehittää
 • Huomioidaan ihmisten vahvimmat oppimisen kanavat
 • Samansuuntaisen tekemisen ja kehittämisen ohjausmalli
 • Ongelmien ja ideoiden tunnistaminen
 • Esimiehen esittämät valmentavat kysymykset
 • Tavoitteiden ja vastuiden selkeyttäminen
 • Rakennetaan organisaation ja tiimien vakioitu, visuaalinen ja reaaliaikainen suorituskyvyn ohjaustaulu mittareineen
 • Harjoitellaan käytännössä pystypalavereiden vetämistä
 • 2-3 pv + ennakkotehtävä ja työssä kehittämisen tehtäviä

Miltä toimintaympäristönne näyttää? Miten prosessinne virtaavat, pysähtyykö virtaus? Minkälaisia prosessien välisiä varastoja esiintyy ja miksi? Mistä ihmiset tietävät, mitä ja miten pitää tehdä, miten poikkeamiin reagoidaan? Miten vaihtelu ilmenee? Mistä ihmiset tietävät ovatko he tavoitteessa? Miten kommunikaatio toimii? Onko heillä parhaat edellytykset työn tekemiseen?

Katsomme – mutta emme näe!

Hukka tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä, mitkä eivät tuota asiakkaille arvoa ja kuluttavat organisaation resursseja. Hukan osuus on organisaatioissa erittäin merkittävä ja siksi sen näkeminen tärkeää, työssä jaksamisen, suorituskyvyn ja laadun kehittämisen kannalta. Hukkakävelyä suositellaan tehtäväksi ennen 5S toimintamallin käyttöönottoa.

Opitaan näkemään!

 Valmennus sopii organisaatioille, jotka tahtovat kouluttaa esihenkilöt ja tiimin jäsenet näkemään prosesseissa esiintyvää hukkaa ja  oppia näkemään hukan merkitys sujuvan virtauksen ja laadun rakentamisen. Helpottaa tiimin suhtautumista jatkuvaan parantamiseen.

Valmennuksen tavoitteet:

 • Ymmärretään prosessien sujuvan virtaukseen ja arvoa tuottavan työn merkitys organisaation toimintaan
 • Rakennetaan hukkakävely -prosessi
 • Jalkaudutaan arkeen ja havainnoidaan. Mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään
 • Opitaan katsomaan oikeita asioita
 • Saada luotettavaa tietoa päätöksenteon pohjaksi

Valmennuksen sisältö:

 • Johdanto Lean virtaus- ja laatuajatteluun
 • Hukkakävely prosessin tarkoitus ja hukan lajit
 • Tunnistetaan sujuvan virtauksen ja laadun rakentamisen esteitä
 • Jalkaudutaan työpisteisiin, opitaan näkemään, tunnistamaan ja yksilöimään hukkaa
 • Tallennetaan havainnot vakioiduille tarkistuslistoille
 • Otetaan tarvittaessa videoita ja valokuvia koulutuksen tarpeisiin
 • Hukan analysointi ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen
 • Lasketaan hukan kustannukset
 • Parannus Kaizen tehtävä
 • 1-2 päivää + ennakkotehtävä ja työssä kehittämisen tehtäviä

Mihin käytätte työaikaanne? 

Odotteluun, etsimiseen, turhiin siirtoihin, ylimääräisiin työvaiheisiin, virheiden korjaamiseen, uudelleen tekemiseen?

Hämmästytkö, jos toteamme, että päivittäisestä työajasta jopa 30-50 % kuluu erilaisiin hukkatoimintoihin!

Valmennus sopii työyhteisöihin, jotka tahtovat luoda onnistumisen edellytykset arvoa tuottavan työn tekemiselle, parantaa virtausta, laatua ja tuottavuutta.

Valmennuksen tavoitteet:

 • Arvoa tuottavan työn kirkastaminen yksittäisen työpisteen kehittämisen kautta
 • Ymmärtää hukan ja layoutin merkitys työn sujuvuuteen
 • Luoda turvallinen ja vakaa työpiste ja -alue, vähentää työssä esiintyvää vaihtelua ja vähentää etsimiseen kuluvaa aikaa
 • 5S toimii standardityön suunnittelun lähtökohtana
 • Ymmärtää, miten ja miksi tavanomainen tapa rakentaa työpisteen layout ja Leanin tapa poikkeavat toisistaan

Valmennuksen sisältö:

 • Johdanto Lean ajatteluun ja hukan lajit
 • Mitkä hukan lajeista edellyttävät johtamisen kehittämistä
 • 5S toimintamalli ja käytännön askeleet
 • Turvallisuuden ja vakauden merkitys läpimenoaikaan ja toimitusvarmuuteen
 • Tuottavan työn edellytyksiä
 • Käytännön 5S pilotin rakentaminen
 • Työpisteen layout ja ihmisen, materiaalin ja informaation virtaus
 • Luodaan visuaalinen ja vakioitu työpiste
 • Auditointimallin rakentaminen
 • 2 pv + ennakkotehtävä ja työssä kehittämisen tehtäviä

Mikäli työnopastus on järjestetty organisaatiossanne? Jos eri henkilöt tekevät työnopastusta samaan työhön, saavatko työntekijät samat lähtökohdat tehdä työtä? Onko sillä väliä, miten työtä opastetaan, jos lopputulos on sama? 

Onko lopputulos sittenkään sama! Jos työnopastusta ei ole vakioitu, niin voiko työn lopputulos olla sama?

Saavutetaanko työn tekemisen tavoitteet, ilmeneekö laatuongelmia, noudatetaanko turvamääräyksiä? Osaavatko tavanomaisen työnopastuksen jälkeen ihmiset tehdä työtä sujuvasti? Kun eri opastajat opastavat samaa työtä, onko lopputulos erilainen? 

 Valmennus sopii esihenkilöille, tiimien vetäjille ja työnopastajille, jotka tahtovat parantaa työn laatua vakiodulla menetelmällä. 

Valmennuksen tavoitteet:

 • Työnopastus eli tehokkaimman työmenetelmän opastus vakioidulla menetelmällä sekä nykyisille, että uusille työntekijöille
 • Opettaa osallistujille käytännönläheisesti työnopastuksen merkitys vakioidun työn rakentamiseen ja opastuksen vaikutus suorituskykyyn
 • TWI Job Instruction, opettaa esimiehille, miten koulutetaan työntekijöitä, jotta he voivat nopeasti muistaa tehdä työn oikein, turvallisesti ja tunnollisesti
 • Osoitetaan käytännön kautta Job Instruction -työnopastuksen edut
 • Osoittaa, miten Job Instruction eroaa tavanomaisesta työn opastamisesta
 • Osallistujat oppivat toisiltaan käytännön työnopastus harjoitusten kautta

Valmennuksen sisältö:

 • TWI Job Instruction -työnopastus, 2 tuntia/päivä x 5 pv = 10 tuntia/ryhmä (2 ryhmää päivän aikana), ryhmän koko 8-10 henkilöä
 • Esimiehen 5 tarvetta
 • Esimiehen vastuut ja velvoitteet
 • Neljän askeleen työnopastus menetelmä
 • Työn vaiheistaminen ja sen tarkoitus
 • Opetellaan tärkeät askeleet, avainkohdat ja miksi tehdään
 • Opettaminen yhdelle ihmiselle kerrallaan käyttämällä opastajan taskukorttia
 • Miten opastetaan – oikean työnopastuksen osoittaminen
 • Jokainen osallistuja tekee käytännön työnopastusharjoitteita

Mitä ihmisiin liittyviä ongelmia työpaikallanne esiintyy? Miten ongelmat näkyvät käytännön toiminnoissa? 

Ihminen on erilainen joka päivä!

On asioita, jotka tekevät yksilön toiminnan työssä joka päivä erilaiseksi: työntekijä menettää kiinnostuksensa työhön, mahdolliset muutokset työn sisältöön, työntekijä ei tule ajoissa töihin, henkilön työtehon laskeminen, ihmisten väliset suhteet, kitkaa vuorojen välillä.

Yhtä lailla, sekä uudet että kokeneemmat esihenkilöt, joutuvat kohtaamaan yhteistyöhön ja työn tekemiseen liittyviä haasteita. Myös vastikään nimetyillä esihenkilöillä saattaa esiintyä haasteita: miten yhteistyö saadaan toimimaan niiden ihmisten kanssa, jotka tietävät enemmän työn tekemisestä kuin esihenkilö itse, tai työntekijät, joilla on monien vuosien vankka kokemus.

Valmennus sopii esihenkilöille jotka haluavat hyvän osaaminen ristiriitojen käsittelyyn, asenteisiin ja käyttäytymiseen liittyvissä asioissa, palautteen antoon liittyvissä taidoissa, jotta he voivat tehokkaasti luoda ja ylläpitää hyviä vuorovaikutussuhteita työntekijöiden kanssa.

Valmennuksen tavoitteet:

 • TWI Job Relations vakioidun menetelmällä opetetaan esihenkilöille, miten johdetaan ihmisiä, siten että ongelmia voidaan estää ennakkoon ja antaa heille analyyttisen menetelmän tehokkaasti ratkaista ongelmia kun niitä ilmenee
 • Parantaminen tehdään aina tiimissä. Tiimissä kaikki ovat erilaisia persoonia, taito motivoida heitä, on usein haastavin osa-alue toimia esihenkilönä

Valmennuksen sisältö:

 • TWI Job Relations, 2 tuntia/päivä x 5 pv = 10 tuntia/ryhmä (2 ryhmää päivän aikana), ryhmän koko 8-10 henkilöä
 • Esihenkilön 5 tarvetta 
 • Esihenkilön haasteet, työskentely ihmisten kanssa ja heidän kauttaan
 • Perusteet hyvään vuorovaikutukseen
 • Esimiehen ongelmia työssä
 • Miten ongelmat tulevat esiin, miten käsitellä ongelmaa
 • Neljän askeleen menetelmä
 • Ongelman määrittely, analysointi ja ratkaiseminen
 • Erilaista käytännön tilanteista juontuvia ongelmanratkaisu harjoituksia

Kuinka suuntaat organisaatiosi niin, että jokainen työskentelee lopulta henkilökohtaisten ja tiimitavoitteidensa kautta kohti yhteisiä asiakaskeskeisiä tavoitteita? Kuinka saat innovatiivisen parantamisen tapahtumaan kaikilla organisaation tasoilla? Miten varmistat, että kukin tiimi työskentelee tavoitteitaan kohti systemaattisesti, tieteellisesti sen sijaan, että hyppäävät suoraan johtopäätöksiin?

Edetään systemaattisesti pienin askelin nykytilanteesta kohti tavoitetilaa, esteistä oppien.

Valmennus sopii organisaatioille, jotka haluavat menestyä parantamalla ja kehittymällä jatkuvasti, ja tarvitsevat systemaattisia menettelytapoja ja rutiineja.

Valmennuksen tavoitteet:

 • Oppia Parannus-Kata toimintamallin perusteet, jossa määritellään haastavia tavoitetiloja ja edetään vaihe vaiheelta esteiden läpi aina vastaan tulevista ongelmista
 • Ymmärtää miten ihmiset ajattelevat ja toimivat, ja miten se vaikuttaa parantamiseen
 • Käytännön rutiinin oppiminen
 • Osoittaa miksi ja miten suunnitellaan ja toteutetaan vaiheittaiset parannukset sekä asetetaan mittarit
 • Jatkuvan parantamisen kulttuurin rakentaminen
 • Opitaan, miten vakioidun työn rakentaminen ja Kata malli kohtaavat

Valmennuksen sisältö:

 • Kata ajattelu ja periaatteet 
 • Miten ihmisen aivot toimivat
 • Mikä on tiedon kynnys ja miten etenemme tuon kynnyksen yli
 • Tieteellinen ajattelu- ja toimintamalli
 • Mitä on Parannus-Kata
 • Kata roolit, valmentaja ja oppija
 • Harjoitellaan oppimista Kata simulaation avulla
 • Simulaation kierrokset ovat lähtökohtana keskustelulle ja oppimiselle sekä toimivat Parannus-Kata –mallin etenemisen runkona
 • Simulaation kierroksien suorituskykyä arvioidaan ja havainnot kirjataan
 • Harjoitellaan Parannus-Kata mallin valmentavaa keskustelua ja etenemistä
 • Opetellaan valmentajana ja oppijana toimimista
 • Opetellaan käyttämään Kata kysymys -korttia
 • 1-2 päivää + ennakkotehtävä ja työssä kehittämisen tehtäviä

Yksi keskeinen alue, joka usein unohdetaan Leanin käyttöönotossa on, miten tuetaan esimiehiä ja asiantuntijoita.

Miten ja miksi esimiesten ja avainhenkilöiden Lean matkaa tulisi tukea?

Mentorointi on prosessi, jossa mentori ja mentoroitava työskentelevät yhdessä löytääkseen ja kehittääkseen mentoroitavan kykyjä ja rohkaistakseen mentoroitavaa hänen matkallaan. Molemmilla osapuolilla tulee olla aitoa kiinnostusta ja sitoutumista siihen, mitä yritetään saavuttaa, mitä oppia ja mitä seuraavaksi tapahtuu. 

 Valmennus sopii henkilöille ja tiimeille, jotka tahtovat saada henkilökohtaista tukea Lean matkallaan.

Valmennuksen tavoitteet:

 • Tukea ja auttaa ohjattavaa eri kysymyksissä ja tilanteissa hänen Lean matkallaan
 • Johdon tehtävä on luoda oikeanlainen oppimisympäristö, jossa tuetaan esimiesten ja avainhenkilöiden kehittymistä. Mentorointi on tärkeä osa tätä oppimisprosessia
 • Mentorointi on elintärkeää syvällisen ajattelun kehittämiseksi ja opettamiseksi, joka on avain Lean ajattelun ja periaatteiden taustalla oppimisen edistämiseen ja levittämiseen

Valmennuksen sisältö:

 • Tunnistaa ohjattavan toiveet ja tarpeet oman työtehtävän ja henkilökohtaisen onnistumisen lähtökohdista
 • Esittää oivalluttavia kysymyksiä, haastaa ja kulkea vierellä
 • Tukea henkilöä Lean matkan eri vaiheissa
 • Auttaa sisäistämään Lean ajattelua
 • Laadimme yhdessä lähiohjauksen suunnitelman